Niepubliczne Przedszkole „Balonik” Bydgoszcz ul. Białogardzka 13
www.balonik.bydgoszcz.pl

Regulamin

 1. Niepubliczne Przedszkole „Balonik” jest Placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Bydgoszczy.
 2. Przedszkole „Balonik” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
 3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 9:15 i odbierania począwszy od godziny 14:00.
 4. Rodzic ma obowiązek poinformować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki. DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE. W przypadku wątpliwości ze strony kadry Przedszkola co do stanu zdrowia dziecka, dyrektor placówki ma prawo wymagać od Rodzica zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka. 
 5. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela lub dyrektora Placówki oraz przyniesienie ze sobą zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka po chorobie.
 6. W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa dzieci (molestowanie) wszyscy pracownicy przedszkola nie dotykają dzieci podczas czynności higienicznych (załatwianie się, siusianie).
 7. O ewentualnych zmianach w Regulaminie, placówka „Balonik” informuje na bieżąco w swojej siedzibie. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. Przy rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystane dni z czesnego.
 8. Przedszkole „Balonik” funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W okresie wakacyjnym Placówka może być nieczynna przez jeden miesiąc. Organ prowadzący 30 dni wcześniej informuje o przewidywanej przerwie.
 9. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Placówki pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę Dzieci.
 10. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Placówce jest podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego, które składa się z:  a) stałej comiesięcznej kwoty   b) innych dodatkowych opłat z tytułu wycieczek, materiałów dydaktycznych, ubezpieczenia i wyprawki plastycznej dzieci kontynuujących pobyt w placówce. 
 11. Opłata wpłacana jest na konto bankowe lub w siedzibie Placówki.
 12. W ramach wpisowego gwarantujemy: materiały plastyczne m.in.: kredki, bloki, papier kolorowy, farbki oraz ubezpieczenie dziecka na czas pobytu w Placówce „Balonik”.
 13. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice dzieci, które zostają w placówce na następny rok pokrywają koszt ubezpieczenia na początku roku szkolnego.
 14. W przypadku zapisu dwojga dzieci tylko przy pakiecie rozszerzonym (7:00-17:00) zniżka 10% czesnego na drugie dziecko.
 15. W przypadku nieobecności Dziecka najpóźniej pierwszego dnia nieobecności Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Placówkę.
 16. W przypadku rezygnacji z usług naszej Placówki lub wygaśnięcia umowy rodzic jest zobowiązany do odebrania wszystkich rzeczy swojego dziecka z naszej Placówki w ciągu 7 dni. Jeżeli Rodzic nie odbierze w/w rzeczy, zostaną one usunięte z Placówki.
 17. W sytuacji zapisania nowego dziecka w ciągu roku szkolnego, opłata za czesne i wyżywienie, powinna zostać uregulowana w ciągu jednego tygodnia. W przypadku braku zapłaty Placówka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 18. Placówka w swojej ofercie zapewnia całodzienne wyżywienie (catering). W przypadku nieobecności dziecka w danym dniu, Rodzic do godziny 9:00 może odwołać obiad przypadający na dany dzień. Natomiast w przypadku braku informacji ze strony Rodzica o nieobecności dziecka wyżywienie nie zostaje zwrócone.
 19. Rodzic po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązany jest do jego odebrania w ciągu jednej godziny. W innym przypadku personel wzywa lekarza i Rodzic ponosi koszt wizyty.
 20. NIE PODAJEMY DZIECIOM LEKARSTW.
 21. W przypadku wystąpienia u dziecka zachowań agresywnych, które zagrażają życiu i zdrowiu innych dzieci, Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w ciągu jednej godziny. W sytuacji ciągłego powtarzania się w/w zachowań w placówce, dyrektor zastrzega sobie możliwość natychmiastowego skreślenia dziecka z listy dzieci.
 22. Dzieci zobowiązane są do noszenia kamizelek odblaskowych dostępnych dla każdego dziecka w Placówce, przy każdorazowym wyjściu z Placówki na spacer, wycieczkę itp.
 23. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego Dziecka. Na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych Placówki.
 24. Przedszkole „Balonik” nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do Placówki.
 25. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między właścicielką Placówki a Rodzicem.
Copyright © 2023-2024 www.balonik.bydgoszcz.pl

Niepubliczne Przedszkole „Balonik” Bydgoszcz ul. Białogardzka 13

Aktualności  |  O nas  |  Oferta  |  Plan dnia  |  Zgłoszenie  |  Regulamin  |  Galeria  |  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz